وزارت کشور

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۲۶۵ کلمه (متوسط ۱۴٫۷۲ کلمه در هر خبر)
74
۲٬۶۲۰ نویسه (متوسط ۱۴۵٫۵۶ نویسه در هر خبر)
22
خلاصه ۵۳۲ کلمه (متوسط ۲۹٫۵۶ کلمه در هر خبر)
98
۵٬۱۳۷ نویسه (متوسط ۲۸۵٫۳۹ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۵٬۴۹۸ کلمه (متوسط ۳۰۵٫۴۴ کلمه در هر خبر)
36
۵۰٬۸۵۴ نویسه (متوسط ۲٬۸۲۵ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۳۱ (متوسط ۱٫۷۲ کلیدواژه در هر خبر)
68
خبرهای عکس‌دار ۱۸
100
اخبار تغییر یافته ۱
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۱ خبر
استانی ۹ خبر

آخرین اخبار وزارت کشور