وزارت کشور

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۲۹۲ کلمه (متوسط ۱۳٫۲۷ کلمه در هر خبر)
78
۲٬۸۵۰ نویسه (متوسط ۱۲۹٫۵۵ نویسه در هر خبر)
33
خلاصه ۶۴۰ کلمه (متوسط ۲۹٫۰۹ کلمه در هر خبر)
96
۶٬۱۰۳ نویسه (متوسط ۲۷۷٫۴۱ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۷٬۲۰۶ کلمه (متوسط ۳۲۷٫۵۵ کلمه در هر خبر)
39
۶۶٬۶۰۰ نویسه (متوسط ۳٬۰۲۷ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۴۷ (متوسط ۲٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۲۰
90
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۷ خبر

آخرین اخبار وزارت کشور