میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴۹ -
تیتر ۱٬۶۰۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۹ کلمه در هر خبر)
85
۱۵٬۲۸۶ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۵۹ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۴٬۴۳۳ کلمه (متوسط ۲۹٫۷۵ کلمه در هر خبر)
99
۴۰٬۸۲۱ نویسه (متوسط ۲۷۳٫۹۷ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۶۰٬۸۳۳ کلمه (متوسط ۴۰۸٫۲۸ کلمه در هر خبر)
51
۵۸۴٬۵۹۷ نویسه (متوسط ۳٬۹۲۳ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۳۶۴ (متوسط ۲٫۴۴ کلیدواژه در هر خبر)
97
خبرهای عکس‌دار ۱۳۸
92
اخبار تغییر یافته ۱۸
69
اخبار حذف شده ۱
55
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۳ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۳۲ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۲۶ خبر
ورزشی ۲۳ خبر
عکس ۸ خبر
فیلم ۸ خبر

آخرین اخبار میزان