میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸۴ -
تیتر ۲٬۴۲۹ کلمه (متوسط ۱۳٫۲ کلمه در هر خبر)
78
۲۳٬۵۷۲ نویسه (متوسط ۱۲۸٫۱۱ نویسه در هر خبر)
34
خلاصه ۴٬۸۱۴ کلمه (متوسط ۲۶٫۱۶ کلمه در هر خبر)
87
۴۴٬۹۱۱ نویسه (متوسط ۲۴۴٫۰۸ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۶۱٬۵۵۱ کلمه (متوسط ۳۳۴٫۵۲ کلمه در هر خبر)
40
۵۹۷٬۲۶۱ نویسه (متوسط ۳٬۲۴۶ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۷۵
95
اخبار تغییر یافته ۷۲
2
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۶ خبر
اقتصادی ۲۲ خبر
اجتماعی ۱۳ خبر
بین‌الملل ۲۳ خبر
فرهنگی ۲۲ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۵۹ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار میزان