میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۹ -
تیتر ۶۷۲ کلمه (متوسط ۹٫۷۴ کلمه در هر خبر)
89
۶٬۵۱۵ نویسه (متوسط ۹۴٫۴۲ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۱٬۸۷۷ کلمه (متوسط ۲۷٫۲ کلمه در هر خبر)
90
۱۶٬۹۸۴ نویسه (متوسط ۲۴۶٫۱۴ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۲۶٬۴۷۷ کلمه (متوسط ۳۸۳٫۷۲ کلمه در هر خبر)
47
۲۵۱٬۰۱۲ نویسه (متوسط ۳٬۶۳۸ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۱۷۴ (متوسط ۲٫۵۲ کلیدواژه در هر خبر)
99
خبرهای عکس‌دار ۶۴
92
اخبار تغییر یافته ۶
78
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
عکس ۴ خبر
فیلم ۳ خبر

آخرین اخبار میزان