میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵۶ -
تیتر ۲٬۰۲۰ کلمه (متوسط ۱۲٫۹۵ کلمه در هر خبر)
79
۱۹٬۵۰۱ نویسه (متوسط ۱۲۵٫۰۱ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۴٬۰۵۳ کلمه (متوسط ۲۵٫۹۸ کلمه در هر خبر)
86
۳۷٬۹۷۵ نویسه (متوسط ۲۴۳٫۴۳ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۵۴٬۶۹۷ کلمه (متوسط ۳۵۰٫۶۲ کلمه در هر خبر)
42
۵۳۸٬۶۳۸ نویسه (متوسط ۳٬۴۵۳ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۴۷
94
اخبار تغییر یافته ۴۹
21
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۱ خبر
اقتصادی ۱۴ خبر
اجتماعی ۱۸ خبر
بین‌الملل ۲۰ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۴۳ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار میزان