میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۱ -
تیتر ۳۶۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۷ کلمه در هر خبر)
82
۳٬۴۵۴ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۴۲ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۶۹۱ کلمه (متوسط ۲۲٫۲۹ کلمه در هر خبر)
74
۶٬۲۴۸ نویسه (متوسط ۲۰۱٫۵۵ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۹٬۵۶۵ کلمه (متوسط ۳۰۸٫۵۵ کلمه در هر خبر)
36
۸۹٬۳۹۷ نویسه (متوسط ۲٬۸۸۴ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۷۶ (متوسط ۲٫۴۵ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۲۹
93
اخبار تغییر یافته ۱
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۲۴ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار میزان