میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۵۷ کلمه (متوسط ۱۴٫۲۵ کلمه در هر خبر)
75
۵۲۱ نویسه (متوسط ۱۳۰٫۲۵ نویسه در هر خبر)
33
خلاصه ۷۸ کلمه (متوسط ۱۹٫۵ کلمه در هر خبر)
65
۶۸۸ نویسه (متوسط ۱۷۲ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۱٬۱۰۳ کلمه (متوسط ۲۷۵٫۷۵ کلمه در هر خبر)
32
۱۰٬۰۱۷ نویسه (متوسط ۲٬۵۰۴ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار میزان