میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۶ کلمه (متوسط ۱۶ کلمه در هر خبر)
70
۱۵۸ نویسه (متوسط ۱۵۸ نویسه در هر خبر)
14
خلاصه ۳۳ کلمه (متوسط ۳۳ کلمه در هر خبر)
95
۲۷۶ نویسه (متوسط ۲۷۶ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۳۵۹ کلمه (متوسط ۳۵۹ کلمه در هر خبر)
44
۳٬۲۸۹ نویسه (متوسط ۳٬۲۸۹ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار میزان