وزارت امور خارجه

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۱۱۵ نویسه (متوسط ۱۱۵ نویسه در هر خبر)
43
خلاصه ۱۹ کلمه (متوسط ۱۹ کلمه در هر خبر)
63
۱۶۳ نویسه (متوسط ۱۶۳ نویسه در هر خبر)
90
بدنه ۵۹ کلمه (متوسط ۵۹ کلمه در هر خبر)
1
۶۶۴ نویسه (متوسط ۶۶۴ نویسه در هر خبر)
9
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت امور خارجه