وزارت امور خارجه

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۶ کلمه (متوسط ۱۶ کلمه در هر خبر)
70
۱۸۳ نویسه (متوسط ۱۸۳ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۱۲ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
40
۱۴۱ نویسه (متوسط ۱۴۱ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۵۱ کلمه (متوسط ۵۱ کلمه در هر خبر)
0
۵۹۸ نویسه (متوسط ۵۹۸ نویسه در هر خبر)
7
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت امور خارجه