وزارت امور خارجه

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۲۰۲ کلمه (متوسط ۱۶٫۸۳ کلمه در هر خبر)
68
۲٬۱۵۸ نویسه (متوسط ۱۷۹٫۸۳ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۲۴۳ کلمه (متوسط ۲۰٫۲۵ کلمه در هر خبر)
67
۲٬۳۹۷ نویسه (متوسط ۱۹۹٫۷۵ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۹۷۲ کلمه (متوسط ۸۱ کلمه در هر خبر)
4
۹٬۵۸۱ نویسه (متوسط ۷۹۸ نویسه در هر خبر)
13
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰
83
اخبار تغییر یافته ۳
37
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر

آخرین اخبار وزارت امور خارجه