وزارت امور خارجه

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۲۴ کلمه (متوسط ۲۴ کلمه در هر خبر)
47
۲۷۴ نویسه (متوسط ۲۷۴ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۲۱ کلمه (متوسط ۲۱ کلمه در هر خبر)
70
۲۴۴ نویسه (متوسط ۲۴۴ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۳۱۸ کلمه (متوسط ۳۱۸ کلمه در هر خبر)
38
۳٬۱۲۸ نویسه (متوسط ۳٬۱۲۸ نویسه در هر خبر)
73
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت امور خارجه