وزارت امور خارجه

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۶ کلمه (متوسط ۱۶ کلمه در هر خبر)
70
۱۷۶ نویسه (متوسط ۱۷۶ نویسه در هر خبر)
2
خلاصه ۵۳ کلمه (متوسط ۵۳ کلمه در هر خبر)
67
۵۴۷ نویسه (متوسط ۵۴۷ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴۵۰ کلمه (متوسط ۴۵۰ کلمه در هر خبر)
57
۴٬۲۹۹ نویسه (متوسط ۴٬۲۹۹ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت امور خارجه