وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۸ کلمه (متوسط ۱۸ کلمه در هر خبر)
64
۱۷۷ نویسه (متوسط ۱۷۷ نویسه در هر خبر)
2
خلاصه ۴۰ کلمه (متوسط ۴۰ کلمه در هر خبر)
85
۳۷۲ نویسه (متوسط ۳۷۲ نویسه در هر خبر)
40
بدنه ۳۵۱ کلمه (متوسط ۳۵۱ کلمه در هر خبر)
43
۳٬۶۸۸ نویسه (متوسط ۳٬۶۸۸ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی