وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۱ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۱۱۲ نویسه (متوسط ۱۱۲ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۳۶ کلمه (متوسط ۳۶ کلمه در هر خبر)
91
۳۵۹ نویسه (متوسط ۳۵۹ نویسه در هر خبر)
44
بدنه ۴۷۷ کلمه (متوسط ۴۷۷ کلمه در هر خبر)
61
۴٬۸۸۳ نویسه (متوسط ۴٬۸۸۳ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی