وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۲۰۲ کلمه (متوسط ۱۸٫۳۶ کلمه در هر خبر)
63
۲٬۰۰۷ نویسه (متوسط ۱۸۲٫۴۵ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۳۳۲ کلمه (متوسط ۳۰٫۱۸ کلمه در هر خبر)
99
۳٬۰۸۰ نویسه (متوسط ۲۸۰ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۳٬۵۸۸ کلمه (متوسط ۳۲۶٫۱۸ کلمه در هر خبر)
39
۳۳٬۰۲۳ نویسه (متوسط ۳٬۰۰۲ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۳ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی