وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۲۲ کلمه (متوسط ۲۲ کلمه در هر خبر)
52
۲۰۷ نویسه (متوسط ۲۰۷ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۶۳ کلمه (متوسط ۶۳ کلمه در هر خبر)
52
۶۸۴ نویسه (متوسط ۶۸۴ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵۰۹ کلمه (متوسط ۵۰۹ کلمه در هر خبر)
65
۴٬۶۷۶ نویسه (متوسط ۴٬۶۷۶ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی