وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۲۹ کلمه (متوسط ۲۹ کلمه در هر خبر)
32
۲۹۴ نویسه (متوسط ۲۹۴ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۲۳ کلمه (متوسط ۲۳ کلمه در هر خبر)
76
۲۳۴ نویسه (متوسط ۲۳۴ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۹۹۳ کلمه (متوسط ۹۹۳ کلمه در هر خبر)
67
۹٬۳۰۰ نویسه (متوسط ۹٬۳۰۰ نویسه در هر خبر)
34
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی