جنوب نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۴۵ کلمه (متوسط ۶٫۴۳ کلمه در هر خبر)
98
۴۳۲ نویسه (متوسط ۶۱٫۷۱ نویسه در هر خبر)
78
خلاصه ۱۱۲ کلمه (متوسط ۱۶ کلمه در هر خبر)
53
۹۷۷ نویسه (متوسط ۱۳۹٫۵۷ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۴٬۰۲۶ کلمه (متوسط ۵۷۵٫۱۴ کلمه در هر خبر)
75
۳۷٬۷۴۷ نویسه (متوسط ۵٬۳۹۲ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار جنوب نیوز