شبکه‌خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۰ -
تیتر ۴۷۰ کلمه (متوسط ۷٫۸۳ کلمه در هر خبر)
94
۴٬۶۶۶ نویسه (متوسط ۷۷٫۷۷ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۱٬۴۸۹ کلمه (متوسط ۲۴٫۸۲ کلمه در هر خبر)
82
۱۴٬۱۴۰ نویسه (متوسط ۲۳۵٫۶۷ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۱۵٬۷۸۳ کلمه (متوسط ۲۶۳٫۰۵ کلمه در هر خبر)
30
۱۵۵٬۵۸۰ نویسه (متوسط ۲٬۵۹۳ نویسه در هر خبر)
59
تعداد کلیدواژه ۲۷۸ (متوسط ۴٫۶۳ کلیدواژه در هر خبر)
61
خبرهای عکس‌دار ۱۶
26
اخبار تغییر یافته ۱۴
41
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۸ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۶ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۱ خبر
عکس ۹ خبر

آخرین اخبار شبکه‌خبر