شبکه‌خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۹ کلمه (متوسط ۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
89
۲۸۲ نویسه (متوسط ۹۴ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۸۷ کلمه (متوسط ۲۹ کلمه در هر خبر)
96
۸۰۷ نویسه (متوسط ۲۶۹ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۱٬۰۹۸ کلمه (متوسط ۳۶۶ کلمه در هر خبر)
45
۱۰٬۰۹۵ نویسه (متوسط ۳٬۳۶۵ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۷ (متوسط ۲٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار شبکه‌خبر