شبکه‌خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۵۴ کلمه (متوسط ۶٫۷۵ کلمه در هر خبر)
97
۵۳۷ نویسه (متوسط ۶۷٫۱۲ نویسه در هر خبر)
75
خلاصه ۱۶۵ کلمه (متوسط ۲۰٫۶۲ کلمه در هر خبر)
68
۱٬۵۴۸ نویسه (متوسط ۱۹۳٫۵ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۹۸۱ کلمه (متوسط ۱۲۲٫۶۲ کلمه در هر خبر)
10
۹٬۷۰۱ نویسه (متوسط ۱٬۲۱۳ نویسه در هر خبر)
23
تعداد کلیدواژه ۳۴ (متوسط ۴٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
68
خبرهای عکس‌دار ۱
12
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار شبکه‌خبر