شبکه‌خبر

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳ -
تیتر ۱۹۷ کلمه (متوسط ۸٫۵۷ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۷۷۸ نویسه (متوسط ۷۷٫۳ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۶۳۲ کلمه (متوسط ۲۷٫۴۸ کلمه در هر خبر)
91
۵٬۸۳۰ نویسه (متوسط ۲۵۳٫۴۸ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۱۱٬۰۵۵ کلمه (متوسط ۴۸۰٫۶۵ کلمه در هر خبر)
61
۱۰۸٬۱۴۲ نویسه (متوسط ۴٬۷۰۲ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۸۴ (متوسط ۳٫۶۵ کلیدواژه در هر خبر)
79
خبرهای عکس‌دار ۱
4
اخبار تغییر یافته ۶
34
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۶ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار شبکه‌خبر