صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۵۷ -
تیتر ۳٬۹۸۶ کلمه (متوسط ۸٫۷۲ کلمه در هر خبر)
91
۳۸٬۴۹۱ نویسه (متوسط ۸۴٫۲۳ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۹٬۴۸۹ کلمه (متوسط ۲۰٫۷۶ کلمه در هر خبر)
69
۸۸٬۹۹۰ نویسه (متوسط ۱۹۴٫۷۳ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۱۰۳٬۹۴۹ کلمه (متوسط ۲۲۷٫۴۶ کلمه در هر خبر)
25
۹۹۴٬۸۸۶ نویسه (متوسط ۲٬۱۷۷ نویسه در هر خبر)
49
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۵
7
اخبار تغییر یافته ۹۰
50
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۲۱ خبر
اجتماعی ۲۲ خبر
بین‌الملل ۱۱ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
علمی-فناوری ۲۰ خبر
ورزشی ۱۸ خبر
استانی ۳۴۰ خبر

آخرین اخبار صدا و سیما