صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۵ -
تیتر ۴۲۶ کلمه (متوسط ۷٫۷۵ کلمه در هر خبر)
94
۴٬۰۷۱ نویسه (متوسط ۷۴٫۰۲ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۱٬۰۶۳ کلمه (متوسط ۱۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
64
۹٬۸۱۸ نویسه (متوسط ۱۷۸٫۵۱ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۱۳٬۶۰۴ کلمه (متوسط ۲۴۷٫۳۵ کلمه در هر خبر)
28
۱۳۰٬۱۷۵ نویسه (متوسط ۲٬۳۶۷ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۲۵ (متوسط ۰٫۴۵ کلیدواژه در هر خبر)
18
خبرهای عکس‌دار ۳۸
69
اخبار تغییر یافته ۱۳
40
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۲۷ خبر

آخرین اخبار صدا و سیما