صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۶۴ کلمه (متوسط ۹٫۱۴ کلمه در هر خبر)
90
۶۰۰ نویسه (متوسط ۸۵٫۷۱ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۱۴۴ کلمه (متوسط ۲۰٫۵۷ کلمه در هر خبر)
68
۱٬۳۰۷ نویسه (متوسط ۱۸۶٫۷۱ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۲٬۳۶۶ کلمه (متوسط ۳۳۸ کلمه در هر خبر)
41
۲۲٬۶۲۱ نویسه (متوسط ۳٬۲۳۲ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
28
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار صدا و سیما