ایپنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۹۳ کلمه (متوسط ۸٫۴۵ کلمه در هر خبر)
92
۸۷۲ نویسه (متوسط ۷۹٫۲۷ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۱۸۱ کلمه (متوسط ۱۶٫۴۵ کلمه در هر خبر)
54
۱٬۶۱۲ نویسه (متوسط ۱۴۶٫۵۵ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۱٬۷۵۴ کلمه (متوسط ۱۵۹٫۴۵ کلمه در هر خبر)
15
۱۵٬۸۷۶ نویسه (متوسط ۱٬۴۴۳ نویسه در هر خبر)
29
تعداد کلیدواژه ۲۹ (متوسط ۲٫۶۴ کلیدواژه در هر خبر)
97
خبرهای عکس‌دار ۹
81
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱۱ خبر

آخرین اخبار ایپنا