ایپنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۴۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۵ کلمه در هر خبر)
83
۴۲۹ نویسه (متوسط ۱۰۷٫۲۵ نویسه در هر خبر)
48
خلاصه ۱۴۷ کلمه (متوسط ۳۶٫۷۵ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۳۳۸ نویسه (متوسط ۳۳۴٫۵ نویسه در هر خبر)
51
بدنه ۱٬۶۹۸ کلمه (متوسط ۴۲۴٫۵ کلمه در هر خبر)
53
۱۵٬۰۶۰ نویسه (متوسط ۳٬۷۶۵ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار ایپنا