ایپنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۸۱ کلمه (متوسط ۸٫۱ کلمه در هر خبر)
93
۸۰۱ نویسه (متوسط ۸۰٫۱ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۲۵۲ کلمه (متوسط ۲۵٫۲ کلمه در هر خبر)
84
۲٬۳۱۰ نویسه (متوسط ۲۳۱ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۲٬۵۳۳ کلمه (متوسط ۲۵۳٫۳ کلمه در هر خبر)
29
۲۳٬۷۲۰ نویسه (متوسط ۲٬۳۷۲ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰
100
اخبار تغییر یافته ۱
75
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
ورزشی ۸ خبر

آخرین اخبار ایپنا