ایپنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۳ کلمه (متوسط ۷٫۶۷ کلمه در هر خبر)
95
۲۱۸ نویسه (متوسط ۷۲٫۶۷ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۶۰ کلمه (متوسط ۲۰ کلمه در هر خبر)
66
۵۸۴ نویسه (متوسط ۱۹۴٫۶۷ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۱٬۰۱۳ کلمه (متوسط ۳۳۷٫۶۷ کلمه در هر خبر)
41
۸٬۸۸۳ نویسه (متوسط ۲٬۹۶۱ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۰٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
26
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار ایپنا