ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲۱ -
تیتر ۳٬۸۹۱ کلمه (متوسط ۱۲٫۱۲ کلمه در هر خبر)
81
۳۷٬۳۰۴ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۲۱ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۸٬۸۳۸ کلمه (متوسط ۲۷٫۵۳ کلمه در هر خبر)
91
۸۲٬۷۰۳ نویسه (متوسط ۲۵۷٫۶۴ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۱۱۱٬۹۹۹ کلمه (متوسط ۳۴۸٫۹۱ کلمه در هر خبر)
42
۱٬۰۵۹٬۷۲۲ نویسه (متوسط ۳٬۳۰۱ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۱٬۱۶۴ (متوسط ۳٫۶۳ کلیدواژه در هر خبر)
79
خبرهای عکس‌دار ۳۲۰
99
اخبار تغییر یافته ۲۴
81
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۲ خبر
اقتصادی ۳۰ خبر
اجتماعی ۵۶ خبر
بین‌الملل ۲۶ خبر
فرهنگی ۴۲ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۳۱ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۷۲ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار ایلنا