ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
87
۳۰۰ نویسه (متوسط ۱۰۰ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۷۵ کلمه (متوسط ۲۵ کلمه در هر خبر)
83
۶۹۳ نویسه (متوسط ۲۳۱ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۱۶۵ کلمه (متوسط ۵۵ کلمه در هر خبر)
0
۱٬۵۹۰ نویسه (متوسط ۵۳۰ نویسه در هر خبر)
6
تعداد کلیدواژه ۷ (متوسط ۲٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار ایلنا