ایلنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰۷ -
تیتر ۲٬۵۰۰ کلمه (متوسط ۱۲٫۰۸ کلمه در هر خبر)
82
۲۳٬۹۷۸ نویسه (متوسط ۱۱۵٫۸۴ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۴٬۹۸۷ کلمه (متوسط ۲۴٫۰۹ کلمه در هر خبر)
80
۴۵٬۹۵۸ نویسه (متوسط ۲۲۲٫۰۲ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۵۵٬۵۰۴ کلمه (متوسط ۲۶۸٫۱۴ کلمه در هر خبر)
31
۵۱۵٬۶۴۱ نویسه (متوسط ۲٬۴۹۱ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۶۹۱ (متوسط ۳٫۳۴ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۲۰۵
99
اخبار تغییر یافته ۱۷
79
اخبار حذف شده ۱
67
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۴ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۲۹ خبر
بین‌الملل ۲۹ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۷۷ خبر
استانی ۱۵ خبر
عکس ۱ خبر

آخرین اخبار ایلنا