استانداری گلستان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۹۱ کلمه (متوسط ۱۳٫۶۴ کلمه در هر خبر)
77
۱٬۸۸۵ نویسه (متوسط ۱۳۴٫۶۴ نویسه در هر خبر)
30
خلاصه ۴۶۸ کلمه (متوسط ۳۳٫۴۳ کلمه در هر خبر)
95
۴٬۶۵۴ نویسه (متوسط ۳۳۲٫۴۳ نویسه در هر خبر)
52
بدنه ۳٬۹۲۷ کلمه (متوسط ۲۸۰٫۵ کلمه در هر خبر)
32
۴۰٬۲۹۶ نویسه (متوسط ۲٬۸۷۸ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۴
100
اخبار تغییر یافته ۱۳
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۲ خبر
استانی ۷ خبر

آخرین اخبار استانداری گلستان