فناوری و نوآوری

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۱۰۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۷۸ کلمه در هر خبر)
83
۹۸۲ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۱۱ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۱۰۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
37
۱٬۰۱۹ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۲۲ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۳٬۰۰۷ کلمه (متوسط ۳۳۴٫۱۱ کلمه در هر خبر)
40
۲۸٬۳۳۵ نویسه (متوسط ۳٬۱۴۸ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر

آخرین اخبار فناوری و نوآوری