روزنامه وطن‌امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۴۸ کلمه (متوسط ۴٫۸ کلمه در هر خبر)
76
۴۶۴ نویسه (متوسط ۴۶٫۴ نویسه در هر خبر)
89
خلاصه ۷۲ کلمه (متوسط ۷٫۲ کلمه در هر خبر)
24
۷۱۳ نویسه (متوسط ۷۱٫۳ نویسه در هر خبر)
39
بدنه ۱۲٬۴۷۵ کلمه (متوسط ۱٬۲۴۷٫۵ کلمه در هر خبر)
33
۱۲۱٬۳۶۲ نویسه (متوسط ۱۲٬۱۳۶ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه وطن‌امروز