روزنامه وطن‌امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۰ -
تیتر ۲۰۴ کلمه (متوسط ۵٫۱ کلمه در هر خبر)
81
۱٬۸۹۱ نویسه (متوسط ۴۷٫۲۸ نویسه در هر خبر)
88
خلاصه ۱۵۳ کلمه (متوسط ۳٫۸۲ کلمه در هر خبر)
12
۱٬۴۶۸ نویسه (متوسط ۳۶٫۷ نویسه در هر خبر)
20
بدنه ۳۲٬۵۷۸ کلمه (متوسط ۸۱۴٫۴۵ کلمه در هر خبر)
91
۳۱۷٬۱۷۱ نویسه (متوسط ۷٬۹۲۹ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۰ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه وطن‌امروز