روزنامه وطن‌امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۸ -
تیتر ۲۵۷ کلمه (متوسط ۵٫۳۵ کلمه در هر خبر)
87
۲٬۴۴۶ نویسه (متوسط ۵۰٫۹۶ نویسه در هر خبر)
86
خلاصه ۹۵ کلمه (متوسط ۱٫۹۸ کلمه در هر خبر)
6
۸۶۹ نویسه (متوسط ۱۸٫۱ نویسه در هر خبر)
10
بدنه ۳۳٬۵۶۳ کلمه (متوسط ۶۹۹٫۲۳ کلمه در هر خبر)
92
۳۲۶٬۹۶۵ نویسه (متوسط ۶٬۸۱۲ نویسه در هر خبر)
65
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۶ خبر

آخرین اخبار روزنامه وطن‌امروز