روزنامه وطن‌امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۵۱ کلمه (متوسط ۸٫۵ کلمه در هر خبر)
92
۵۰۴ نویسه (متوسط ۸۴ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۱۸۸ کلمه (متوسط ۳۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
98
۱٬۷۷۷ نویسه (متوسط ۲۹۶٫۱۷ نویسه در هر خبر)
63
بدنه ۵٬۸۸۹ کلمه (متوسط ۹۸۱٫۵ کلمه در هر خبر)
69
۵۷٬۲۴۶ نویسه (متوسط ۹٬۵۴۱ نویسه در هر خبر)
31
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار روزنامه وطن‌امروز