روزنامه وطن‌امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۲ -
تیتر ۲۱۲ کلمه (متوسط ۵٫۰۵ کلمه در هر خبر)
80
۱٬۹۹۳ نویسه (متوسط ۴۷٫۴۵ نویسه در هر خبر)
88
خلاصه ۸۴ کلمه (متوسط ۲ کلمه در هر خبر)
6
۷۶۹ نویسه (متوسط ۱۸٫۳۱ نویسه در هر خبر)
10
بدنه ۳۳٬۶۱۵ کلمه (متوسط ۸۰۰٫۳۶ کلمه در هر خبر)
93
۳۲۶٬۰۲۹ نویسه (متوسط ۷٬۷۶۳ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر
ورزشی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه وطن‌امروز