روزنامه وطن‌امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۵ -
تیتر ۲۲۶ کلمه (متوسط ۵٫۰۲ کلمه در هر خبر)
80
۲٬۲۳۶ نویسه (متوسط ۴۹٫۶۹ نویسه در هر خبر)
86
خلاصه ۶۰ کلمه (متوسط ۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
4
۵۰۵ نویسه (متوسط ۱۱٫۲۲ نویسه در هر خبر)
6
بدنه ۳۴٬۴۵۴ کلمه (متوسط ۷۶۵٫۶۴ کلمه در هر خبر)
97
۳۳۵٬۲۸۶ نویسه (متوسط ۷٬۴۵۱ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه وطن‌امروز