تجارت آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۵۲ کلمه (متوسط ۸٫۴۴ کلمه در هر خبر)
92
۱٬۴۶۸ نویسه (متوسط ۸۱٫۵۶ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۶۴۴ کلمه (متوسط ۳۵٫۷۸ کلمه در هر خبر)
91
۵٬۸۲۴ نویسه (متوسط ۳۲۳٫۵۶ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۱۵٬۲۰۲ کلمه (متوسط ۸۴۴٫۵۶ کلمه در هر خبر)
87
۱۴۳٬۹۸۶ نویسه (متوسط ۷٬۹۹۹ نویسه در هر خبر)
50
تعداد کلیدواژه ۳۵ (متوسط ۱٫۹۴ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۱۲
66
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار تجارت آنلاین