فدراسیون اسکواش

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۴ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
97
۱۲۸ نویسه (متوسط ۶۴ نویسه در هر خبر)
77
خلاصه ۳۰ کلمه (متوسط ۱۵ کلمه در هر خبر)
50
۲۸۳ نویسه (متوسط ۱۴۱٫۵ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۱۶۲ کلمه (متوسط ۸۱ کلمه در هر خبر)
4
۱٬۴۴۸ نویسه (متوسط ۷۲۴ نویسه در هر خبر)
11
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون اسکواش