دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۱۰۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۷ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۰۴۱ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۱ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۲۵۹ کلمه (متوسط ۲۵٫۹ کلمه در هر خبر)
86
۲٬۳۸۶ نویسه (متوسط ۲۳۸٫۶ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۳٬۷۰۳ کلمه (متوسط ۳۷۰٫۳ کلمه در هر خبر)
45
۳۶٬۵۰۸ نویسه (متوسط ۳٬۶۵۱ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۲۸ (متوسط ۲٫۸ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۸
80
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار دانشجو