روزنامه شهروند

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۱ -
تیتر ۶۰۶ کلمه (متوسط ۷٫۴۸ کلمه در هر خبر)
95
۵٬۸۸۳ نویسه (متوسط ۷۲٫۶۳ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۵۲ کلمه (متوسط ۰٫۶۴ کلمه در هر خبر)
2
۴۹۸ نویسه (متوسط ۶٫۱۵ نویسه در هر خبر)
3
بدنه ۲۷٬۱۲۶ کلمه (متوسط ۳۳۴٫۸۹ کلمه در هر خبر)
40
۲۷۰٬۸۷۶ نویسه (متوسط ۳٬۳۴۴ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۴ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه شهروند