روزنامه شهروند

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲ -
تیتر ۱۹۱ کلمه (متوسط ۵٫۹۷ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۸۲۵ نویسه (متوسط ۵۷٫۰۳ نویسه در هر خبر)
81
خلاصه ۱۰۷ کلمه (متوسط ۳٫۳۴ کلمه در هر خبر)
11
۱٬۰۲۹ نویسه (متوسط ۳۲٫۱۶ نویسه در هر خبر)
17
بدنه ۱۲٬۸۲۲ کلمه (متوسط ۴۰۰٫۶۹ کلمه در هر خبر)
50
۱۲۵٬۱۴۱ نویسه (متوسط ۳٬۹۱۱ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
6
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۹ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه شهروند