روزنامه شهروند

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۸۱ کلمه (متوسط ۴٫۷۶ کلمه در هر خبر)
75
۸۰۸ نویسه (متوسط ۴۷٫۵۳ نویسه در هر خبر)
88
خلاصه ۶۵ کلمه (متوسط ۳٫۸۲ کلمه در هر خبر)
12
۶۶۳ نویسه (متوسط ۳۹ نویسه در هر خبر)
21
بدنه ۶٬۳۹۷ کلمه (متوسط ۳۷۶٫۲۹ کلمه در هر خبر)
46
۶۱٬۹۱۹ نویسه (متوسط ۳٬۶۴۲ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
17
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه شهروند