آستان قدس رضوی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۸۱ کلمه (متوسط ۲۷ کلمه در هر خبر)
38
۷۹۶ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۳۳ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۱۱۲ کلمه (متوسط ۳۷٫۳۳ کلمه در هر خبر)
89
۹۹۱ نویسه (متوسط ۳۳۰٫۳۳ نویسه در هر خبر)
53
بدنه ۱٬۵۵۵ کلمه (متوسط ۵۱۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
66
۱۶٬۹۳۰ نویسه (متوسط ۵٬۶۴۳ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۳ خبر

آخرین اخبار آستان قدس رضوی