آستان قدس رضوی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۲۳ کلمه (متوسط ۲۳ کلمه در هر خبر)
50
۲۰۹ نویسه (متوسط ۲۰۹ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۵۱ کلمه (متوسط ۵۱ کلمه در هر خبر)
70
۴۶۱ نویسه (متوسط ۴۶۱ نویسه در هر خبر)
12
بدنه ۳۹۷ کلمه (متوسط ۳۹۷ کلمه در هر خبر)
49
۳٬۹۶۲ نویسه (متوسط ۳٬۹۶۲ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار آستان قدس رضوی