آستان قدس رضوی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۴۶ کلمه (متوسط ۲۳ کلمه در هر خبر)
50
۴۶۶ نویسه (متوسط ۲۳۳ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۵۳ کلمه (متوسط ۲۶٫۵ کلمه در هر خبر)
88
۴۷۳ نویسه (متوسط ۲۳۶٫۵ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۱٬۲۰۵ کلمه (متوسط ۶۰۲٫۵ کلمه در هر خبر)
78
۱۱٬۷۹۹ نویسه (متوسط ۵٬۹۰۰ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار آستان قدس رضوی