استانداری خوزستان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۴ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
76
۱۲۹ نویسه (متوسط ۱۲۹ نویسه در هر خبر)
34
خلاصه ۵ کلمه (متوسط ۵ کلمه در هر خبر)
16
۶۸ نویسه (متوسط ۶۸ نویسه در هر خبر)
37
بدنه ۴۸۸ کلمه (متوسط ۴۸۸ کلمه در هر خبر)
62
۶٬۰۹۹ نویسه (متوسط ۶٬۰۹۹ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار استانداری خوزستان