وزارت نیرو

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۳ کلمه (متوسط ۱۱٫۵ کلمه در هر خبر)
83
۲۴۶ نویسه (متوسط ۱۲۳ نویسه در هر خبر)
38
خلاصه ۵۴ کلمه (متوسط ۲۷ کلمه در هر خبر)
90
۵۲۸ نویسه (متوسط ۲۶۴ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۲۲۶ کلمه (متوسط ۱۱۳ کلمه در هر خبر)
9
۲٬۱۸۷ نویسه (متوسط ۱٬۰۹۴ نویسه در هر خبر)
20
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت نیرو