وزارت نیرو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۲۸۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۸ کلمه در هر خبر)
82
۲٬۶۱۶ نویسه (متوسط ۱۰۹ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۸۷۳ کلمه (متوسط ۳۶٫۳۸ کلمه در هر خبر)
90
۷٬۸۶۵ نویسه (متوسط ۳۲۷٫۷۱ نویسه در هر خبر)
53
بدنه ۶٬۱۷۶ کلمه (متوسط ۲۵۷٫۳۳ کلمه در هر خبر)
29
۵۹٬۱۴۸ نویسه (متوسط ۲٬۴۶۴ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۴
100
اخبار تغییر یافته ۱
89
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
استانی ۷ خبر

آخرین اخبار وزارت نیرو