وزارت نیرو

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۶۰ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۵۵۸ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۶ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۱۷۱ کلمه (متوسط ۳۴٫۲ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۵۵۳ نویسه (متوسط ۳۱۰٫۶ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۸۹۲ کلمه (متوسط ۱۷۸٫۴ کلمه در هر خبر)
18
۸٬۴۴۱ نویسه (متوسط ۱٬۶۸۸ نویسه در هر خبر)
36
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار وزارت نیرو