فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۵ کلمه (متوسط ۷٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۱۷۵ نویسه (متوسط ۸۷٫۵ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۳۳ کلمه (متوسط ۶۶٫۵ کلمه در هر خبر)
2
۱٬۲۸۶ نویسه (متوسط ۶۴۳ نویسه در هر خبر)
8
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی