فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۷ کلمه (متوسط ۱۳٫۵ کلمه در هر خبر)
77
۲۹۶ نویسه (متوسط ۱۴۸ نویسه در هر خبر)
21
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۵۴ کلمه (متوسط ۷۷ کلمه در هر خبر)
3
۱٬۶۴۷ نویسه (متوسط ۸۲۴ نویسه در هر خبر)
13
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی