وزارت آموزش و پرورش

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۱ -
تیتر ۵۸۹ کلمه (متوسط ۱۴٫۳۷ کلمه در هر خبر)
75
۵٬۷۸۴ نویسه (متوسط ۱۴۱٫۰۷ نویسه در هر خبر)
25
خلاصه ۱٬۲۸۶ کلمه (متوسط ۳۱٫۳۷ کلمه در هر خبر)
98
۱۲٬۴۶۱ نویسه (متوسط ۳۰۳٫۹۳ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۱۱٬۷۱۴ کلمه (متوسط ۲۸۵٫۷۱ کلمه در هر خبر)
33
۱۱۰٬۲۶۴ نویسه (متوسط ۲٬۶۸۹ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۱
100
اخبار تغییر یافته ۷
57
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
استانی ۱۸ خبر

آخرین اخبار وزارت آموزش و پرورش