وزارت آموزش و پرورش

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۲ -
تیتر ۱٬۱۰۰ کلمه (متوسط ۱۳٫۴۱ کلمه در هر خبر)
78
۱۰٬۹۶۱ نویسه (متوسط ۱۳۳٫۶۷ نویسه در هر خبر)
30
خلاصه ۲٬۶۵۲ کلمه (متوسط ۳۲٫۳۴ کلمه در هر خبر)
96
۲۵٬۲۵۳ نویسه (متوسط ۳۰۷٫۹۶ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۲۷٬۲۷۱ کلمه (متوسط ۳۳۲٫۵۷ کلمه در هر خبر)
40
۲۵۷٬۸۸۵ نویسه (متوسط ۳٬۱۴۵ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۸۲
100
اخبار تغییر یافته ۱۲
63
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۶ خبر
فرهنگی ۲۶ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
استانی ۲۶ خبر

آخرین اخبار وزارت آموزش و پرورش