وزارت آموزش و پرورش

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۸ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۱۷۴ نویسه (متوسط ۸۷ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۴۳ کلمه (متوسط ۲۱٫۵ کلمه در هر خبر)
71
۳۹۸ نویسه (متوسط ۱۹۹ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۴۰۶ کلمه (متوسط ۲۰۳ کلمه در هر خبر)
21
۳٬۸۲۸ نویسه (متوسط ۱٬۹۱۴ نویسه در هر خبر)
42
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت آموزش و پرورش