وزارت آموزش و پرورش

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۷ -
تیتر ۶۶۱ کلمه (متوسط ۱۴٫۰۶ کلمه در هر خبر)
76
۶٬۳۷۸ نویسه (متوسط ۱۳۵٫۷ نویسه در هر خبر)
29
خلاصه ۱٬۹۱۱ کلمه (متوسط ۴۰٫۶۶ کلمه در هر خبر)
84
۱۷٬۶۱۱ نویسه (متوسط ۳۷۴٫۷ نویسه در هر خبر)
39
بدنه ۱۲٬۷۳۸ کلمه (متوسط ۲۷۱٫۰۲ کلمه در هر خبر)
31
۱۱۹٬۲۹۸ نویسه (متوسط ۲٬۵۳۸ نویسه در هر خبر)
58
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۷
100
اخبار تغییر یافته ۸
57
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۱۷ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
استانی ۱۶ خبر

آخرین اخبار وزارت آموزش و پرورش