خرداد

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۵۹ کلمه (متوسط ۱۱٫۸ کلمه در هر خبر)
82
۵۶۹ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۸ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۹۷۸ کلمه (متوسط ۱۹۵٫۶ کلمه در هر خبر)
20
۹٬۳۸۹ نویسه (متوسط ۱٬۸۷۸ نویسه در هر خبر)
41
تعداد کلیدواژه ۸ (متوسط ۱٫۶ کلیدواژه در هر خبر)
64
خبرهای عکس‌دار ۱
20
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار خرداد