خرداد

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۳۸ کلمه (متوسط ۹٫۵ کلمه در هر خبر)
89
۳۹۳ نویسه (متوسط ۹۸٫۲۵ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۱۴۵ کلمه (متوسط ۳۶٫۲۵ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۳۸۷ نویسه (متوسط ۳۴۶٫۷۵ نویسه در هر خبر)
47
بدنه ۱٬۷۶۲ کلمه (متوسط ۴۴۰٫۵ کلمه در هر خبر)
55
۱۶٬۷۱۷ نویسه (متوسط ۴٬۱۷۹ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۱٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار خرداد