خرداد

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۳۰۷ کلمه (متوسط ۱۲٫۷۹ کلمه در هر خبر)
80
۲٬۸۹۴ نویسه (متوسط ۱۲۰٫۵۸ نویسه در هر خبر)
39
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶٬۳۵۴ کلمه (متوسط ۲۶۴٫۷۵ کلمه در هر خبر)
30
۶۰٬۲۸۲ نویسه (متوسط ۲٬۵۱۲ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۳۲ (متوسط ۱٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
53
خبرهای عکس‌دار ۵
20
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار خرداد