خبرآنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۲۶۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۸ کلمه در هر خبر)
85
۲٬۴۱۸ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۷۵ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۶۳۲ کلمه (متوسط ۲۶٫۳۳ کلمه در هر خبر)
87
۵٬۹۱۹ نویسه (متوسط ۲۴۶٫۶۲ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۵٬۶۴۳ کلمه (متوسط ۲۳۵٫۱۲ کلمه در هر خبر)
26
۵۱٬۵۸۵ نویسه (متوسط ۲٬۱۴۹ نویسه در هر خبر)
48
تعداد کلیدواژه ۵۲ (متوسط ۲٫۱۷ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۲۴
100
اخبار تغییر یافته ۱
89
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۷ خبر
عکس ۳ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار خبرآنلاین