جهان صنعت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۶۸ کلمه (متوسط ۸٫۵ کلمه در هر خبر)
92
۶۱۵ نویسه (متوسط ۷۶٫۸۸ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۲۳۷ کلمه (متوسط ۲۹٫۶۲ کلمه در هر خبر)
98
۲٬۱۴۲ نویسه (متوسط ۲۶۷٫۷۵ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۳٬۷۶۳ کلمه (متوسط ۴۷۰٫۳۸ کلمه در هر خبر)
60
۳۴٬۳۵۱ نویسه (متوسط ۴٬۲۹۴ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۳۵ (متوسط ۴٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
65
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۱ خبر

آخرین اخبار جهان صنعت