جهان صنعت

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۸ -
تیتر ۳۱۹ کلمه (متوسط ۸٫۳۹ کلمه در هر خبر)
92
۲٬۹۷۹ نویسه (متوسط ۷۸٫۳۹ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۱٬۳۵۷ کلمه (متوسط ۳۵٫۷۱ کلمه در هر خبر)
91
۱۲٬۲۸۹ نویسه (متوسط ۳۲۳٫۳۹ نویسه در هر خبر)
55
بدنه ۲۱٬۵۴۴ کلمه (متوسط ۵۶۶٫۹۵ کلمه در هر خبر)
73
۱۹۷٬۵۱۹ نویسه (متوسط ۵٬۱۹۸ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۱۴۵ (متوسط ۳٫۸۲ کلیدواژه در هر خبر)
76
خبرهای عکس‌دار ۳۸
100
اخبار تغییر یافته ۱
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۲۴ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر

آخرین اخبار جهان صنعت