جهان صنعت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۲ -
تیتر ۶۸۰ کلمه (متوسط ۹٫۴۴ کلمه در هر خبر)
89
۶٬۳۳۵ نویسه (متوسط ۸۷٫۹۹ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۲٬۹۶۷ کلمه (متوسط ۴۱٫۲۱ کلمه در هر خبر)
83
۲۶٬۹۵۴ نویسه (متوسط ۳۷۴٫۳۶ نویسه در هر خبر)
39
بدنه ۴۳٬۴۳۰ کلمه (متوسط ۶۰۳٫۱۹ کلمه در هر خبر)
79
۴۱۴٬۳۱۸ نویسه (متوسط ۵٬۷۵۴ نویسه در هر خبر)
79
تعداد کلیدواژه ۳۱۷ (متوسط ۴٫۴ کلیدواژه در هر خبر)
65
خبرهای عکس‌دار ۷۲
100
اخبار تغییر یافته ۱
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۴۳ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر

آخرین اخبار جهان صنعت