جمهوریت

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۶ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۱۷۰ نویسه (متوسط ۸۵ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۲۸ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
46
۳۱۲ نویسه (متوسط ۱۵۶ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۴۱۸ کلمه (متوسط ۲۰۹ کلمه در هر خبر)
22
۴٬۲۰۰ نویسه (متوسط ۲٬۱۰۰ نویسه در هر خبر)
47
تعداد کلیدواژه ۱ (متوسط ۰٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
20
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر

آخرین اخبار جمهوریت