جمهوریت

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۳۱ کلمه (متوسط ۷٫۷۵ کلمه در هر خبر)
94
۲۷۴ نویسه (متوسط ۶۸٫۵ نویسه در هر خبر)
74
خلاصه ۹۶ کلمه (متوسط ۲۴ کلمه در هر خبر)
80
۹۲۰ نویسه (متوسط ۲۳۰ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۸۱۲ کلمه (متوسط ۲۰۳ کلمه در هر خبر)
21
۸٬۱۶۰ نویسه (متوسط ۲٬۰۴۰ نویسه در هر خبر)
45
تعداد کلیدواژه ۷ (متوسط ۱٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
70
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار جمهوریت