جمهوریت

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۶۳ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۵۷۵ نویسه (متوسط ۸۲٫۱۴ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۱۸۹ کلمه (متوسط ۲۷ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۶۷۷ نویسه (متوسط ۲۳۹٫۵۷ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۱٬۳۹۰ کلمه (متوسط ۱۹۸٫۵۷ کلمه در هر خبر)
21
۱۳٬۰۳۳ نویسه (متوسط ۱٬۸۶۲ نویسه در هر خبر)
40
تعداد کلیدواژه ۱۵ (متوسط ۲٫۱۴ کلیدواژه در هر خبر)
85
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار جمهوریت