جام‌جم آنلاین

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۵۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۳ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۳۸۸ نویسه (متوسط ۹۲٫۵۳ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۴۳۸ کلمه (متوسط ۲۹٫۲ کلمه در هر خبر)
97
۳٬۸۲۷ نویسه (متوسط ۲۵۵٫۱۳ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۳٬۸۱۴ کلمه (متوسط ۲۵۴٫۲۷ کلمه در هر خبر)
29
۳۵٬۱۳۱ نویسه (متوسط ۲٬۳۴۲ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۵۲ (متوسط ۳٫۴۷ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۱۰
66
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۲ خبر

آخرین اخبار جام‌جم آنلاین