فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۱ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۱۰۳ نویسه (متوسط ۱۰۳ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۲۳ کلمه (متوسط ۲۳ کلمه در هر خبر)
76
۲۳۸ نویسه (متوسط ۲۳۸ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۱۶۱ کلمه (متوسط ۱۶۱ کلمه در هر خبر)
15
۱٬۶۵۹ نویسه (متوسط ۱٬۶۵۹ نویسه در هر خبر)
35
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو