فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۰ کلمه (متوسط ۱۰ کلمه در هر خبر)
88
۱۷۰ نویسه (متوسط ۸۵ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۵۲ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
86
۴۵۴ نویسه (متوسط ۲۲۷ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۲۵۰ کلمه (متوسط ۱۲۵ کلمه در هر خبر)
10
۲٬۶۵۷ نویسه (متوسط ۱٬۳۲۸ نویسه در هر خبر)
26
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو