ایرنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۵ -
تیتر ۴۳۰ کلمه (متوسط ۹٫۵۶ کلمه در هر خبر)
89
۴٬۱۸۵ نویسه (متوسط ۹۳ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۱٬۴۶۷ کلمه (متوسط ۳۲٫۶ کلمه در هر خبر)
96
۱۴٬۴۱۷ نویسه (متوسط ۳۲۰٫۳۸ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۱۶٬۵۳۲ کلمه (متوسط ۳۶۷٫۳۸ کلمه در هر خبر)
45
۱۵۲٬۲۷۱ نویسه (متوسط ۳٬۳۸۴ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۱۴۷ (متوسط ۳٫۲۷ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۴۴
97
اخبار تغییر یافته ۸
55
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
ورزشی ۹ خبر
استانی ۲۳ خبر
عکس ۲ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار ایرنا