فدراسیون تیراندازی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
87
۲۷۰ نویسه (متوسط ۹۰ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۸۸ کلمه (متوسط ۲۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
97
۸۰۸ نویسه (متوسط ۲۶۹٫۳۳ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۳۶۹ کلمه (متوسط ۱۲۳ کلمه در هر خبر)
10
۳٬۴۶۲ نویسه (متوسط ۱٬۱۵۴ نویسه در هر خبر)
22
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار فدراسیون تیراندازی