فدراسیون بسکتبال

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۱۱۹ کلمه (متوسط ۱۴٫۸۸ کلمه در هر خبر)
73
۱٬۱۴۱ نویسه (متوسط ۱۴۲٫۶۲ نویسه در هر خبر)
24
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۸۶۹ کلمه (متوسط ۱۰۸٫۶۲ کلمه در هر خبر)
8
۸٬۴۶۰ نویسه (متوسط ۱٬۰۵۸ نویسه در هر خبر)
19
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۸ خبر

آخرین اخبار فدراسیون بسکتبال