نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶ -
تیتر ۲۹۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۳ کلمه در هر خبر)
84
۳٬۰۳۵ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۷۳ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۵۷۰ کلمه (متوسط ۲۱٫۹۲ کلمه در هر خبر)
73
۵٬۷۹۷ نویسه (متوسط ۲۲۲٫۹۶ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۷٬۴۴۲ کلمه (متوسط ۲۸۶٫۲۳ کلمه در هر خبر)
33
۷۲٬۳۴۷ نویسه (متوسط ۲٬۷۸۳ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۱۰ (متوسط ۰٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
15
خبرهای عکس‌دار ۲۶
100
اخبار تغییر یافته ۱
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر
استانی ۲۴ خبر

آخرین اخبار نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور