نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰ -
تیتر ۳۳۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۳ کلمه در هر خبر)
84
۳٬۳۷۹ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۶۳ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۸۴۲ کلمه (متوسط ۲۸٫۰۷ کلمه در هر خبر)
93
۸٬۲۴۰ نویسه (متوسط ۲۷۴٫۶۷ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۱۴٬۶۰۰ کلمه (متوسط ۴۸۶٫۶۷ کلمه در هر خبر)
62
۱۳۹٬۱۵۸ نویسه (متوسط ۴٬۶۳۹ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۸ (متوسط ۰٫۲۷ کلیدواژه در هر خبر)
10
خبرهای عکس‌دار ۳۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۶ خبر
استانی ۲۲ خبر

آخرین اخبار نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور