سازمان غذا و دارو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۴۵ کلمه (متوسط ۲۲٫۵ کلمه در هر خبر)
51
۴۰۰ نویسه (متوسط ۲۰۰ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۶۸ کلمه (متوسط ۳۴ کلمه در هر خبر)
94
۶۲۴ نویسه (متوسط ۳۱۲ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۹۶۷ کلمه (متوسط ۴۸۳٫۵ کلمه در هر خبر)
61
۸٬۴۱۵ نویسه (متوسط ۴٬۲۰۸ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار سازمان غذا و دارو