وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷ -
تیتر ۴۰۶ کلمه (متوسط ۱۵٫۰۴ کلمه در هر خبر)
73
۴٬۳۲۷ نویسه (متوسط ۱۶۰٫۲۶ نویسه در هر خبر)
13
خلاصه ۷۶۴ کلمه (متوسط ۲۸٫۳ کلمه در هر خبر)
94
۷٬۳۴۲ نویسه (متوسط ۲۷۱٫۹۳ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۱۴٬۰۶۵ کلمه (متوسط ۵۲۰٫۹۳ کلمه در هر خبر)
67
۱۴۲٬۳۰۶ نویسه (متوسط ۵٬۲۷۱ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۷
100
اخبار تغییر یافته ۱
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات