وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۲۳۴ کلمه (متوسط ۱۵٫۶ کلمه در هر خبر)
71
۲٬۴۶۲ نویسه (متوسط ۱۶۴٫۱۳ نویسه در هر خبر)
10
خلاصه ۴۳۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۲۷ کلمه در هر خبر)
97
۴٬۲۹۸ نویسه (متوسط ۲۸۶٫۵۳ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۳٬۲۲۷ کلمه (متوسط ۲۱۵٫۱۳ کلمه در هر خبر)
23
۳۱٬۱۶۱ نویسه (متوسط ۲٬۰۷۷ نویسه در هر خبر)
46
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۳
86
اخبار تغییر یافته ۲
66
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱۵ خبر

آخرین اخبار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات