وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹ -
تیتر ۵۱۵ کلمه (متوسط ۱۷٫۷۶ کلمه در هر خبر)
65
۵٬۳۷۰ نویسه (متوسط ۱۸۵٫۱۷ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۱٬۱۳۰ کلمه (متوسط ۳۸٫۹۷ کلمه در هر خبر)
87
۱۱٬۱۸۸ نویسه (متوسط ۳۸۵٫۷۹ نویسه در هر خبر)
35
بدنه ۶٬۱۱۲ کلمه (متوسط ۲۱۰٫۷۶ کلمه در هر خبر)
22
۵۸٬۹۲۲ نویسه (متوسط ۲٬۰۳۲ نویسه در هر خبر)
45
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۹
100
اخبار تغییر یافته ۲
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲۱ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات