وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶ -
تیتر ۲۵۳ کلمه (متوسط ۱۵٫۸۱ کلمه در هر خبر)
71
۲٬۶۸۳ نویسه (متوسط ۱۶۷٫۶۹ نویسه در هر خبر)
8
خلاصه ۵۸۴ کلمه (متوسط ۳۶٫۵ کلمه در هر خبر)
90
۵٬۵۸۷ نویسه (متوسط ۳۴۹٫۱۹ نویسه در هر خبر)
47
بدنه ۴٬۵۸۹ کلمه (متوسط ۲۸۶٫۸۱ کلمه در هر خبر)
33
۴۳٬۷۳۰ نویسه (متوسط ۲٬۷۳۳ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۶
100
اخبار تغییر یافته ۲
68
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۵ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات