وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۴۸ کلمه (متوسط ۲۴ کلمه در هر خبر)
47
۴۸۱ نویسه (متوسط ۲۴۰٫۵ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۷۵ کلمه (متوسط ۳۷٫۵ کلمه در هر خبر)
89
۷۶۶ نویسه (متوسط ۳۸۳ نویسه در هر خبر)
36
بدنه ۴۸۰ کلمه (متوسط ۲۴۰ کلمه در هر خبر)
27
۴٬۷۹۹ نویسه (متوسط ۲٬۴۰۰ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات