فرینا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۹۱ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۸۷۶ نویسه (متوسط ۱۲۵٫۱۴ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۲۳۷ کلمه (متوسط ۳۳٫۸۶ کلمه در هر خبر)
94
۲٬۲۱۵ نویسه (متوسط ۳۱۶٫۴۳ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۲٬۶۶۰ کلمه (متوسط ۳۸۰ کلمه در هر خبر)
47
۲۵٬۵۶۲ نویسه (متوسط ۳٬۶۵۲ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۱۷ (متوسط ۲٫۴۳ کلیدواژه در هر خبر)
97
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار فرینا