فرینا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۸۸ کلمه (متوسط ۱۲٫۵۷ کلمه در هر خبر)
80
۸۸۲ نویسه (متوسط ۱۲۶ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۲۹۲ کلمه (متوسط ۴۱٫۷۱ کلمه در هر خبر)
83
۲٬۷۶۰ نویسه (متوسط ۳۹۴٫۲۹ نویسه در هر خبر)
33
بدنه ۲٬۳۱۷ کلمه (متوسط ۳۳۱ کلمه در هر خبر)
40
۲۱٬۴۲۲ نویسه (متوسط ۳٬۰۶۰ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۱۹ (متوسط ۲٫۷۱ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۱
64
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار فرینا