خامنه‌ای.آی‌آر

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۶ کلمه (متوسط ۶ کلمه در هر خبر)
100
۵۶ نویسه (متوسط ۵۶ نویسه در هر خبر)
82
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۶۷۲ کلمه (متوسط ۱٬۶۷۲ کلمه در هر خبر)
0
۱۶٬۷۶۰ نویسه (متوسط ۱۶٬۷۶۰ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۸ (متوسط ۸ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار خامنه‌ای.آی‌آر