العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۰ -
تیتر ۷۹۹ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۱ کلمه در هر خبر)
84
۷٬۶۷۴ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۶۳ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۲٬۰۸۰ کلمه (متوسط ۲۹٫۷۱ کلمه در هر خبر)
99
۱۹٬۳۷۵ نویسه (متوسط ۲۷۶٫۷۹ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۱۶٬۵۵۵ کلمه (متوسط ۲۳۶٫۵ کلمه در هر خبر)
26
۱۶۰٬۲۳۴ نویسه (متوسط ۲٬۲۸۹ نویسه در هر خبر)
52
تعداد کلیدواژه ۲۰۱ (متوسط ۲٫۸۷ کلیدواژه در هر خبر)
93
خبرهای عکس‌دار ۷۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۵۲
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲ خبر
بین‌الملل ۴۶ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار العالم