العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۱۷۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۴ کلمه در هر خبر)
87
۱٬۷۵۸ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۴۱ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۴۷۵ کلمه (متوسط ۲۷٫۹۴ کلمه در هر خبر)
93
۴٬۴۹۷ نویسه (متوسط ۲۶۴٫۵۳ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۵٬۳۳۱ کلمه (متوسط ۳۱۳٫۵۹ کلمه در هر خبر)
37
۵۱٬۴۹۶ نویسه (متوسط ۳٬۰۲۹ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۵۷ (متوسط ۳٫۳۵ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۱۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱۳
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر

آخرین اخبار العالم