العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۷۱ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۳ کلمه در هر خبر)
82
۶۹۶ نویسه (متوسط ۱۱۶ نویسه در هر خبر)
42
خلاصه ۱۷۲ کلمه (متوسط ۲۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
95
۱٬۶۳۴ نویسه (متوسط ۲۷۲٫۳۳ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۱٬۷۱۶ کلمه (متوسط ۲۸۶ کلمه در هر خبر)
33
۱۶٬۴۸۸ نویسه (متوسط ۲٬۷۴۸ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۲۱ (متوسط ۳٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۲
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۲ خبر

آخرین اخبار العالم