العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۹ -
تیتر ۶۵۲ کلمه (متوسط ۹٫۴۵ کلمه در هر خبر)
89
۶٬۲۶۵ نویسه (متوسط ۹۰٫۸ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۱٬۹۱۲ کلمه (متوسط ۲۷٫۷۱ کلمه در هر خبر)
92
۱۷٬۷۵۲ نویسه (متوسط ۲۵۷٫۲۸ نویسه در هر خبر)
75
بدنه ۱۸٬۲۲۹ کلمه (متوسط ۲۶۴٫۱۹ کلمه در هر خبر)
30
۱۷۰٬۸۱۲ نویسه (متوسط ۲٬۴۷۶ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۲۳۴ (متوسط ۳٫۳۹ کلیدواژه در هر خبر)
83
خبرهای عکس‌دار ۶۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۶۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۲۸ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار العالم