العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۴۱ کلمه (متوسط ۸٫۲ کلمه در هر خبر)
93
۴۲۵ نویسه (متوسط ۸۵ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۱۵۲ کلمه (متوسط ۳۰٫۴ کلمه در هر خبر)
99
۱٬۴۳۱ نویسه (متوسط ۲۸۶٫۲ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۱٬۷۳۹ کلمه (متوسط ۳۴۷٫۸ کلمه در هر خبر)
42
۱۶٬۸۱۸ نویسه (متوسط ۳٬۳۶۴ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۱۴ (متوسط ۲٫۸ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
بین‌الملل ۴ خبر

آخرین اخبار العالم