العالم

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۵۰ کلمه (متوسط ۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
93
۵۳۸ نویسه (متوسط ۸۹٫۶۷ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۱۷۶ کلمه (متوسط ۲۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
97
۱٬۶۱۴ نویسه (متوسط ۲۶۹ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۱٬۶۱۰ کلمه (متوسط ۲۶۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
31
۱۵٬۷۲۹ نویسه (متوسط ۲٬۶۲۲ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۲۴ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۲
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
بین‌الملل ۳ خبر

آخرین اخبار العالم