اعتدال

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷ -
تیتر ۳۳۵ کلمه (متوسط ۹٫۰۵ کلمه در هر خبر)
91
۳٬۱۴۹ نویسه (متوسط ۸۵٫۱۱ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۱٬۳۴۲ کلمه (متوسط ۳۶٫۲۷ کلمه در هر خبر)
91
۱۲٬۱۴۳ نویسه (متوسط ۳۲۸٫۱۹ نویسه در هر خبر)
53
بدنه ۱۹٬۹۲۷ کلمه (متوسط ۵۳۸٫۵۷ کلمه در هر خبر)
69
۱۸۶٬۳۹۶ نویسه (متوسط ۵٬۰۳۸ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۵۶ (متوسط ۱٫۵۱ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۳۴
91
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۷ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار اعتدال