اعتدال

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۳۸ کلمه (متوسط ۷٫۶۷ کلمه در هر خبر)
95
۱٬۲۵۷ نویسه (متوسط ۶۹٫۸۳ نویسه در هر خبر)
73
خلاصه ۴۶۱ کلمه (متوسط ۲۵٫۶۱ کلمه در هر خبر)
85
۴٬۳۰۵ نویسه (متوسط ۲۳۹٫۱۷ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۷٬۲۳۹ کلمه (متوسط ۴۰۲٫۱۷ کلمه در هر خبر)
50
۶۷٬۸۷۴ نویسه (متوسط ۳٬۷۷۱ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۲۹ (متوسط ۱٫۶۱ کلیدواژه در هر خبر)
64
خبرهای عکس‌دار ۱۷
94
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۲ خبر

آخرین اخبار اعتدال