میراث آریا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۵۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۶ کلمه در هر خبر)
86
۵۲۷ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۴ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۱۳۳ کلمه (متوسط ۲۶٫۶ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۳۰۳ نویسه (متوسط ۲۶۰٫۶ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۹۰۸ کلمه (متوسط ۱۸۱٫۶ کلمه در هر خبر)
18
۹٬۸۷۷ نویسه (متوسط ۱٬۹۷۵ نویسه در هر خبر)
43
تعداد کلیدواژه ۲۵ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۵ خبر

آخرین اخبار میراث آریا