میراث آریا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۷ -
تیتر ۷۰۳ کلمه (متوسط ۱۲٫۳۳ کلمه در هر خبر)
81
۶٬۹۴۳ نویسه (متوسط ۱۲۱٫۸۱ نویسه در هر خبر)
38
خلاصه ۱٬۷۲۴ کلمه (متوسط ۳۰٫۲۵ کلمه در هر خبر)
99
۱۷٬۰۱۳ نویسه (متوسط ۲۹۸٫۴۷ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۱۷٬۸۴۸ کلمه (متوسط ۳۱۳٫۱۲ کلمه در هر خبر)
37
۱۸۰٬۲۶۵ نویسه (متوسط ۳٬۱۶۳ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۲۱۱ (متوسط ۳٫۷ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۵۷
100
اخبار تغییر یافته ۳
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
استانی ۳۹ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار میراث آریا