بازتاب

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۶ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۳۶ کلمه (متوسط ۷٫۲ کلمه در هر خبر)
96
۳۲۱ نویسه (متوسط ۶۴٫۲ نویسه در هر خبر)
77
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲٬۰۹۸ کلمه (متوسط ۴۱۹٫۶ کلمه در هر خبر)
52
۱۹٬۹۷۶ نویسه (متوسط ۳٬۹۹۵ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۹ (متوسط ۱٫۸ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار بازتاب