آنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۲ -
تیتر ۳۴۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۱ کلمه در هر خبر)
85
۳٬۲۵۴ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۶۹ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۷۴۵ کلمه (متوسط ۲۳٫۲۸ کلمه در هر خبر)
77
۶٬۹۳۶ نویسه (متوسط ۲۱۶٫۷۵ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۱۸٬۳۹۹ کلمه (متوسط ۵۷۴٫۹۷ کلمه در هر خبر)
74
۱۷۵٬۵۱۷ نویسه (متوسط ۵٬۴۸۵ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۱۰۴ (متوسط ۳٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۳۲
100
اخبار تغییر یافته ۲
84
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۷ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار آنا