آنا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۲۳۹ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۶ کلمه در هر خبر)
85
۲٬۳۱۸ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۳۶ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۶۷۷ کلمه (متوسط ۳۰٫۷۷ کلمه در هر خبر)
98
۶٬۲۷۹ نویسه (متوسط ۲۸۵٫۴۱ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۱۲٬۰۸۳ کلمه (متوسط ۵۴۹٫۲۳ کلمه در هر خبر)
71
۱۱۸٬۵۰۹ نویسه (متوسط ۵٬۳۸۷ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۸۲ (متوسط ۳٫۷۳ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۲۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار آنا