آنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۶ -
تیتر ۷۰۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۱ کلمه در هر خبر)
86
۶٬۷۲۱ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۸۳ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۱٬۶۹۶ کلمه (متوسط ۲۵٫۷ کلمه در هر خبر)
85
۱۵٬۹۴۶ نویسه (متوسط ۲۴۱٫۶۱ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۳۵٬۵۳۵ کلمه (متوسط ۵۳۸٫۴۱ کلمه در هر خبر)
69
۳۴۸٬۴۲۱ نویسه (متوسط ۵٬۲۷۹ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۲۲۸ (متوسط ۳٫۴۵ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۶۶
100
اخبار تغییر یافته ۶
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۷ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
بین‌الملل ۱۷ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۷ خبر
استانی ۶ خبر
عکس ۱ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار آنا