آنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۹ -
تیتر ۷۸۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۱ کلمه در هر خبر)
84
۷٬۷۶۷ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۵۷ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۱٬۹۷۸ کلمه (متوسط ۲۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
95
۱۸٬۶۴۴ نویسه (متوسط ۲۷۰٫۲ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۳۳٬۲۰۸ کلمه (متوسط ۴۸۱٫۲۸ کلمه در هر خبر)
61
۳۱۷٬۹۰۷ نویسه (متوسط ۴٬۶۰۷ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۲۳۹ (متوسط ۳٫۴۶ کلیدواژه در هر خبر)
82
خبرهای عکس‌دار ۶۹
100
اخبار تغییر یافته ۹
67
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۹ خبر
گوناگون ۹ خبر
استانی ۱۹ خبر

آخرین اخبار آنا