روزنامه آفرینش

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۴ -
تیتر ۶۰۵ کلمه (متوسط ۹٫۴۵ کلمه در هر خبر)
89
۵٬۷۴۰ نویسه (متوسط ۸۹٫۶۹ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۲٬۰۸۸ کلمه (متوسط ۳۲٫۶۲ کلمه در هر خبر)
96
۱۹٬۱۷۲ نویسه (متوسط ۲۹۹٫۵۶ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۱۴٬۶۹۳ کلمه (متوسط ۲۲۹٫۵۸ کلمه در هر خبر)
25
۱۴۰٬۰۴۰ نویسه (متوسط ۲٬۱۸۸ نویسه در هر خبر)
49
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۵
39
اخبار تغییر یافته ۱
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۴ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱۳ خبر
ورزشی ۱۱ خبر
استانی ۶ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه آفرینش