شانا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ »روز بعد»
برو به: امروز (۲۸ فروردین ۱۴۰۳)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۶ -
تیتر ۴۵۵ کلمه (متوسط ۱۲٫۶۴ کلمه در هر خبر)
80
۴٬۲۵۷ نویسه (متوسط ۱۱۸٫۲۵ نویسه در هر خبر)
41
خلاصه ۱٬۲۶۳ کلمه (متوسط ۳۵٫۰۸ کلمه در هر خبر)
92
۱۱٬۶۹۳ نویسه (متوسط ۳۲۴٫۸۱ نویسه در هر خبر)
54
بدنه ۱۵٬۰۰۱ کلمه (متوسط ۴۱۶٫۶۹ کلمه در هر خبر)
52
۱۴۹٬۷۸۳ نویسه (متوسط ۴٬۱۶۱ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۱۴۳ (متوسط ۳٫۹۷ کلیدواژه در هر خبر)
73
خبرهای عکس‌دار ۳۶
100
اخبار تغییر یافته ۱۵
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۲۳ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار شانا