میراث آریا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ »روز بعد»
برو به: امروز (۲ اردیبهشت ۱۴۰۳)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۴ -
تیتر ۷۵۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۸ کلمه در هر خبر)
82
۷٬۳۷۱ نویسه (متوسط ۱۱۵٫۱۷ نویسه در هر خبر)
43
خلاصه ۱٬۸۶۰ کلمه (متوسط ۲۹٫۰۶ کلمه در هر خبر)
96
۱۷٬۹۳۷ نویسه (متوسط ۲۸۰٫۲۷ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۱۷٬۹۵۷ کلمه (متوسط ۲۸۰٫۵۸ کلمه در هر خبر)
32
۱۷۹٬۸۴۶ نویسه (متوسط ۲٬۸۱۰ نویسه در هر خبر)
65
تعداد کلیدواژه ۲۰۴ (متوسط ۳٫۱۹ کلیدواژه در هر خبر)
87
خبرهای عکس‌دار ۶۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۹ خبر
استانی ۲۸ خبر
عکس ۸ خبر
فیلم ۳ خبر

آخرین اخبار میراث آریا