میراث آریا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲ »روز بعد»
برو به: امروز (۴ خرداد ۱۴۰۳)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۴ -
تیتر ۸۴۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۲ کلمه در هر خبر)
84
۸٬۲۹۴ نویسه (متوسط ۱۱۲٫۰۸ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۲٬۳۸۶ کلمه (متوسط ۳۲٫۲۴ کلمه در هر خبر)
96
۲۳٬۰۹۱ نویسه (متوسط ۳۱۲٫۰۴ نویسه در هر خبر)
58
بدنه ۱۸٬۳۶۲ کلمه (متوسط ۲۴۸٫۱۴ کلمه در هر خبر)
28
۱۸۲٬۶۰۲ نویسه (متوسط ۲٬۴۶۸ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۲۴۹ (متوسط ۳٫۳۶ کلیدواژه در هر خبر)
84
خبرهای عکس‌دار ۷۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۳۴ خبر
عکس ۸ خبر
فیلم ۵ خبر

آخرین اخبار میراث آریا