شاتا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۸ آذر ۱۴۰۲)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۱۱۷ کلمه (متوسط ۲۳٫۴ کلمه در هر خبر)
48
۱٬۰۹۴ نویسه (متوسط ۲۱۸٫۸ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۱۶۱ کلمه (متوسط ۳۲٫۲ کلمه در هر خبر)
96
۱٬۴۹۹ نویسه (متوسط ۲۹۹٫۸ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۱٬۸۰۱ کلمه (متوسط ۳۶۰٫۲ کلمه در هر خبر)
44
۱۷٬۶۰۴ نویسه (متوسط ۳٬۵۲۱ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۴ خبر

آخرین اخبار شاتا