شیرازه

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۷ بهمن ۱۴۰۱)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۹۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
87
۸۴۲ نویسه (متوسط ۹۳٫۵۶ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۳۰۵ کلمه (متوسط ۳۳٫۸۹ کلمه در هر خبر)
94
۲٬۷۱۲ نویسه (متوسط ۳۰۱٫۳۳ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۲٬۲۰۴ کلمه (متوسط ۲۴۴٫۸۹ کلمه در هر خبر)
27
۲۰٬۵۲۱ نویسه (متوسط ۲٬۲۸۰ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۱ (متوسط ۰٫۱۱ کلیدواژه در هر خبر)
4
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اجتماعی ۵ خبر

آخرین اخبار شیرازه