سازمان نظام پزشکی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۹ بهمن ۱۴۰۱)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۸ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۸۵ نویسه (متوسط ۸۵ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۲۱ کلمه (متوسط ۲۱ کلمه در هر خبر)
70
۱۸۱ نویسه (متوسط ۱۸۱ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۸۲۴ کلمه (متوسط ۸۲۴ کلمه در هر خبر)
90
۷٬۵۶۳ نویسه (متوسط ۷٬۵۶۳ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۱ (متوسط ۱ کلیدواژه در هر خبر)
40
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر

آخرین اخبار سازمان نظام پزشکی