فدراسیون بسکتبال

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۷ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۸ بهمن ۱۴۰۱)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۶ کلمه (متوسط ۱۶ کلمه در هر خبر)
70
۱۷۱ نویسه (متوسط ۱۷۱ نویسه در هر خبر)
6
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۰۰ کلمه (متوسط ۱۰۰ کلمه در هر خبر)
7
۹۳۵ نویسه (متوسط ۹۳۵ نویسه در هر خبر)
16
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار فدراسیون بسکتبال